• ۰٣١٣٢٢۰ ٥٦٤٥
قيمت: 1,750,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/07/15
مدرس: آقای مهندس ترسلی
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: کارمندان حوزه مالی و حسابداری
قيمت: 2,100,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/07/15
مدرس: آقای مهندس برهانی
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: کارشناسان قراردادها در سازمان های شهرداری ها
نوع دوره: حضوري
تاريخ شروع: 1398/08/08
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: مديران , کارشناسان و مشاوران روابط عمومي
قيمت: 5,030,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/05/27
مدرس: مهندس قضاوی
نوع دوره: حضوري
قيمت: 5,090,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/06/28
نوع دوره: حضوري
قيمت: 4,570,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/06/16
مدرس: آقای مهندس قضاوی
نوع دوره: حضوري
قيمت: 2,870,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/06/20
مدرس: سرکار خانم مهندس بهناز آزاد
نوع دوره: حضوري
قيمت: 3,380,000 ريال
مدرس: مهندس سعید جمشیدی
نوع دوره: حضوري
قيمت: 5,130,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/06/27
مدرس: مهندس مهرداد حیدری
نوع دوره: حضوري
قيمت: 3,000,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/07/09
مدرس: آقای دکتر بهزاد سلیمانی نیسیانی
نوع دوره: حضوري
قيمت: 5,010,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/06/27
مدرس: مهندس محمدرضا موسائی
نوع دوره: حضوري

Pages