• ۰٣١٣٢٢۰ ٥٦٤٥
قيمت: 2,270,000 ريال
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: کلیه کارکنان شاغل در واحد آموزش و مدیران آموزش سازمان ها
قيمت: 4,480,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/02/06
مدرس: مهندس یاعلی
نوع دوره: حضوري
قيمت: 5,000,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/02/01
مدرس: مهندس اکبر امیری
نوع دوره: حضوري
قيمت: 4,190,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/02/16
نوع دوره: حضوري
قيمت: 5,120,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/01/30
مدرس: آقای سلسبیلیان
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: کارشناسان حسابداری
قيمت: 2,250,000 ريال
مدرس: آقای مهندس رمضانی
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: همه کرو های علاقه مند به ثبت منظم داده و ایجاد گزارش های ویژه در تحلیل مقدماتی
قيمت: 4,910,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/02/01
مدرس: آقای مهندس نجفی
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: همه گروهها خصوصا طراحان داخلی و خارجی ساختمان،انیمیتورها
قيمت: 4,860,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/01/23
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: دانشجویان رشته مهندسی و مدیران پروژه
قيمت: 5,670,000 ريال
مدرس: آقای مهندس حیدری
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: افرادی که دوره اندرویید مقدماتی را کذارانده اند
قيمت: 5,000,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/02/10
مدرس: آقای مهندس جمشیدی
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: همه علاقه مندان به ایجاد وب سایت
قيمت: 1,570,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/01/27
مدرس: آقای مهندس رمضانی
نوع دوره: حضوري
قيمت: 4,850,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/02/15
مدرس: مهندس ترسلی
نوع دوره: حضوري

Pages