• ۰٣١٣٢٢۰ ٥٦٤٥
قيمت: 7,000,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/04/30
مدرس: مهندس بهارلو
نوع دوره: حضوري
قيمت: 2,270,000 ريال
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: کلیه کارکنان شاغل در واحد آموزش و مدیران آموزش سازمان ها
قيمت: 4,480,000 ريال
مدرس: مهندس یاعلی
نوع دوره: حضوري
قيمت: 5,000,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/02/01
مدرس: مهندس اکبر امیری
نوع دوره: حضوري
قيمت: 5,620,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/05/12
نوع دوره: حضوري
قيمت: 6,270,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/05/08
مدرس: آقای سلسبیلیان
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: کارشناسان حسابداری
قيمت: 2,250,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/05/11
مدرس: آقای مهندس رمضانی
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: همه کرو های علاقه مند به ثبت منظم داده و ایجاد گزارش های ویژه در تحلیل مقدماتی
قيمت: 6,590,000 ريال
مدرس: آقای مهندس نجفی
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: همه گروهها خصوصا طراحان داخلی و خارجی ساختمان،انیمیتورها
قيمت: 6,590,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/05/04
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: دانشجویان رشته مهندسی و مدیران پروژه
قيمت: 6,280,000 ريال
مدرس: آقای مهندس حیدری
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: افرادی که دوره اندرویید مقدماتی را کذارانده اند
قيمت: 6,690,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/04/28
مدرس: آقای مهندس جمشیدی
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: همه علاقه مندان به ایجاد وب سایت
قيمت: 2,550,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/04/24
مدرس: آقای مهندس رمضانی
نوع دوره: حضوري

Pages