• ۰٣١٣٢٢۰ ٥٦٤٥
قيمت: 4,715,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/09/30
مدرس: آقای مهندس مرتضی برهانی
نوع دوره: حضوري
قيمت: 5,050,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/07/14
مدرس: آقای مهندس برهانی
نوع دوره: حضوري
قيمت: 2,530,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/09/24
مدرس: سرکار خانم دکتر محبوبه خلفی
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: همه علاقه مندان به ایجاد وب سایت به حوزه آمار و تحلیل داده ها
قيمت: 2,580,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/09/10
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: دانش آموزان, دانشجویان, برنامه نویسان
قيمت: 5,990,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/09/18
نوع دوره: حضوري
قيمت: 5,270,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/09/24
نوع دوره: حضوري
قيمت: 3,720,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/09/12
مدرس: آقای مهندس محمود سلسبیلیان
نوع دوره: حضوري
قيمت: 1,930,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/09/24
نوع دوره: حضوري
قيمت: 4,580,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/09/24
مدرس: مهندس سعید جمشیدی
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: علاقه مندان به فعالیت های معماری پیشررفته
قيمت: 5,500,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/09/26
مدرس: مهندس سعید جمشیدی
نوع دوره: حضوري
قيمت: 4,540,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/09/13
مدرس: آقای مهندس مزدا نجفی
نوع دوره: حضوري
قيمت: 3,340,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/09/20
مدرس: آقای مهندس مهرداد حیدری
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: علاقه مندان به تولید برنامه های موبایل

Pages