• ۰٣١٣٢٢۰ ٥٦٤٥
قيمت: 1,740,000 ريال
نوع دوره: غيرحضوري
قيمت: 1,060,000 ريال
نوع دوره: غيرحضوري
قيمت: 5,580,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/04/16
نوع دوره: حضوري
قيمت: 4,790,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/03/11
مدرس: مهندس سعید جمشیدی
نوع دوره: حضوري
قيمت: 6,440,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/04/21
مدرس: آقای مهندس مرتضی برهانی
نوع دوره: حضوري
قيمت: 7,180,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/04/16
نوع دوره: حضوري
قيمت: 2,130,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/04/29
مدرس: سرکار خانم دکتر محبوبه خلفی
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: همه علاقه مندان به ایجاد وب سایت به حوزه آمار و تحلیل داده ها
قيمت: 2,580,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/02/13
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: دانش آموزان, دانشجویان, برنامه نویسان
قيمت: 7,960,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/04/30
نوع دوره: حضوري
قيمت: 5,270,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/02/02
نوع دوره: حضوري
قيمت: 3,720,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/01/27
مدرس: آقای مهندس محمود سلسبیلیان
نوع دوره: حضوري
قيمت: 1,930,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/01/24
نوع دوره: حضوري

Pages