• ۰٣١٣٢٢۰ ٥٦٤٥
قيمت: 5,920,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/03/12
مدرس: مهندس ترسلی
نوع دوره: حضوري
قيمت: 1,750,000 ريال
مدرس: آقای مهندس ترسلی
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: کارمندان حوزه مالی و حسابداری
نوع دوره: حضوري
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: مديران , کارشناسان و مشاوران روابط عمومي
قيمت: 6,730,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/03/13
مدرس: مهندس قضاوی
نوع دوره: حضوري
قيمت: 6,860,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/04/14
مدرس: مهندس سعید جمشیدی
نوع دوره: حضوري
قيمت: 6,080,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/03/10
مدرس: آقای مهندس قضاوی
نوع دوره: حضوري
قيمت: 3,740,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/04/15
مدرس: سرکار خانم مهندس بهناز آزاد
نوع دوره: حضوري
قيمت: 3,751,000 ريال
مدرس: مهندس سعید جمشیدی
نوع دوره: حضوري
قيمت: 6,850,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/03/22
مدرس: مهندس مهرداد حیدری
نوع دوره: حضوري
قيمت: 3,580,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/04/26
مدرس: آقای دکتر بهزاد سلیمانی نیسیانی
نوع دوره: حضوري
قيمت: 6,660,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/03/21
مدرس: مهندس مهرداد حیدری
نوع دوره: حضوري

Pages