• ۰٣١٣٢٢۰ ٥٦٤٥
قيمت: 4,160,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/06/16
نوع دوره: حضوري
قيمت: 3,600,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/06/17
مدرس: سرکار خانم اکرم خانی
نوع دوره: حضوري
قيمت: 3,400,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/06/09
مدرس: آقای مهندس مرتضی برهانی
نوع دوره: حضوري
قيمت: 5,050,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/05/30
مدرس: آقای مهندس برهانی
نوع دوره: حضوري
قيمت: 2,530,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/06/10
مدرس: سرکار خانم دکتر محبوبه خلفی
نوع دوره: حضوري
قيمت: 2,580,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/06/09
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: دانش آموزان, دانشجویان, برنامه نویسان
قيمت: 5,990,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/06/10
نوع دوره: حضوري
قيمت: 5,270,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/05/27
نوع دوره: حضوري
قيمت: 3,720,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/06/12
مدرس: آقای مهندس محمود سلسبیلیان
نوع دوره: حضوري
قيمت: 1,930,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/05/27
نوع دوره: حضوري
قيمت: 4,580,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/05/27
مدرس: مهندس سعید جمشیدی
نوع دوره: حضوري
قيمت: 5,500,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/06/10
مدرس: مهندس سعید جمشیدی
نوع دوره: حضوري

Pages