• ۰٣١٣٢٢۰ ٥٦٤٥
قيمت: 2,250,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/02/31
مدرس: آقای مهندس رمضانی
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: همه کرو های علاقه مند به ثبت منظم داده و ایجاد گزارش های ویژه در تحلیل مقدماتی
قيمت: 6,280,000 ريال
مدرس: آقای مهندس حیدری
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: افرادی که دوره اندرویید مقدماتی را کذارانده اند
قيمت: 6,690,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/02/28
مدرس: آقای مهندس جمشیدی
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: همه علاقه مندان به ایجاد وب سایت
قيمت: 6,850,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/03/22
مدرس: مهندس مهرداد حیدری
نوع دوره: حضوري
قيمت: 3,580,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/04/26
مدرس: آقای دکتر بهزاد سلیمانی نیسیانی
نوع دوره: حضوري
قيمت: 6,660,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/03/21
مدرس: مهندس مهرداد حیدری
نوع دوره: حضوري
قيمت: 2,580,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/02/13
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: دانش آموزان, دانشجویان, برنامه نویسان
قيمت: 7,960,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/04/30
نوع دوره: حضوري
قيمت: 5,500,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/01/31
مدرس: مهندس سعید جمشیدی
نوع دوره: حضوري
قيمت: 4,470,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/05/02
مدرس: آقای مهندس مهرداد حیدری
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: علاقه مندان به تولید برنامه های موبایل