• ۰٣١٣٢٢۰ ٥٦٤٥

+Network

+Network

در این دوره بازدید از مرکز داده شهرداری اصفهان در برنامه میباشد. 
  • معرفی تجهیزات شبکه
  • معرفی تجهیزات پیشرفته شبکه
  • معرفی 7 لایه مدل OSI
  • شبکه های Workgroupو شبکه های Server Base
  • معرفی پروتکلIP و اصول اختصاص IP Address در شبکه
  • آماده سازی کامپیوتر برای اتصال به شبکه
  • اتصال کامپیوترها به شبکه و برقراری ارتباط بین آنها
  • اتصال کامپیوتر به اینترنت به صورت ADSL
وضعيت تخفيف: 
دوره تخفيف دارد
درصد تخفيف: 
25%