• ۰٣١٣٢٢۰ ٥٦٤٥

  در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ، اﻳﺠﺎد ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن در اﺻﻔﻬﺎن روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ  و ﺑﻪ ﻣﺮور اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  اﺳﺘﺎرﺗ‌‌ﺎﭘﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ است.  اﻋﺘﻘﺎد دارﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ، اﺳﺘﻌﺪاد آن را دارد ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ استارتاپهاي ﻣﻮﻓقي ﺑﺎﺷﺪ. در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ در ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي ﻧﻮﭘﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﻲ ﺷﻬﺮﻣﺎن، ﺑﺎ اﻟﮕﻮﺑﺮداري از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ي ﻣﻮﻓﻖ مشابه، فضاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر مناسب ﺑﺮاي ﻫﻢ‌اﻧﺪﻳﺸﻲ و ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲﻫﺎي ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎ، ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ آرام، پر انرزی و الهام ﺑﺨﺶ و ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ تدارک دیده شده است تا ﺷﺮاﻳﻄ را ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺎوران، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن، ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳﺪه،  ﻣﻨﺘﻮران و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن، ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ به ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌گذاري جهت ﺗﻮﺳﻌﻪ، و ﺷﺘﺎب بخشي به استارتاپ‌ها  همچنین ﻣﺸﻮﻗﺎن ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي ﻧﻮﭘﺎ و سرمایه گذاران ﻣﺨﺎﻃﺮه ﭘﺬﻳﺮ فراهم شده است. در تکمیل آموزش ها ﭘﻨﻞ روﻳﺪادﻫﺎي دوره‌ای ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﻛﺎري و ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎی اﺳﺘﺎرﺗﺎپ‌ي ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط در نظر گرفته شده است.

سالن جلسه با رایانه
 • سالن جلسه با ظرفیت 20 نفر
 •  رایانه 10 دستگاه 
 • ویدئو پرژکتور
 • اینترنت 
میز اختصاصی با رایانه
 • استفاده دو نفر همزمان 
 • اینترنت پرسرعت
  • در صورت استفاده طولانی مدت 
دفتر کار (ویژه استارتاپ ها)
 • دارای یک رایانه 
 • استفاده از سالن جلسات 
 • استفاده از مشاور 
 • استفاده از کلاس های آموزشی 
کلاس همراه با رایانه
 • کلاس با ظرفیت 20 نفر
 •  رایانه 10 دستگاه 
 • ویدئو پرژکتور
 • اینترنت 

 

 

در این بین حمایت از ایده ها و کسب کار های نوپا و تقویت آنها برای ارایه خدمات مورد نیاز شهروندان در محدوده خدمات شهرداری اصفهان در اولویت قرار خواهند داشت. با توجه به امکانات مرکز آموزش در خصوص برگزاری دوره های متعدد آموزشی تخصصی، برای گروه ها امکان استفاده از این کلاس‌ها نیز با تخفیف قابل ملاحظه وجود دارد. همچنین جهت تکمیل تیم‌ها و رفع نیاز آنها در تخصص های مختلف قابلیت جذب از بین دانشپذیران مرکز هم وجود خواهد داشت. در این جهت ظرفیت مازاد بر برنامه به صورت ساعتی یا ماهیانه با هماهنگی قبلی امکان پذیر می‌باشد.

افزودن ديدگاه

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
3 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.