• ۰٣١٣٢٢۰ ٥٦٤٥

درباره ما

درباره مرکز
چشم انداز مرکز آموزش سازمان فاوا

 

سرآمد در ارئه خدمات آموزش و فرهنگ سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه شهری در کشور

 

 

ماموریت مرکز آموزش سازمان فاوا
آموزش و فرهنگ سازی در راستای سرعت بخشیدن به تحقق شهردای، شهر و شهروند الکترونیکی

 

  1.  مركز آموزش سازمان فاوا شهرداري اصفهان با ارائه خدمات فرهنگ سازي و آموزش دوره هاي IT مي كوشد در راستاي تحقق شهرداري و شهر الكترونيكي اصفهان، زمينه هاي فرهنگي لازم را ايجاد نموده و توانايي و مهارت هاي مورد نياز را در بين كاركنان شهرداري (در درجه اول) و شهروندان تقويت نمايد.
  2.  اين مرکزمی کوشد به منظور تسهيل و فراگير نمودن ارائه و دریافت خدمات آموزش و فرهنگ سازی از شيوه های مبتنی بر فناوری های نوين (از جمله يادگيری الکترونيکی ) استفاده نمايد.
  3.  مرکزتلاش می کندتا فرهنگ وانگيزه لازم جهت حرکت پرشتاب به سمت تحقق شهرداری و شهر الکترونیکی را از یک سو در بین مسئولين مربوطه و از سوی دیگر در شهروندان تقویت نماید.
  4.  مرکز تلاش دارد عملکرد سالیانه خود را در محيطی پويا و رقابتي، با اعتقاد و احترام عملي به اصل مشتري مداري، وفادارسازی مشتری و طراحی و ارائه خدمات و محصولات جديد، بهبود بخشد.

اهداف و استراتژی های مرکز آموزش سازمان فاوا

هدف 1 : تعالی مرکز آموزش

استراتژي ها

          2.1. بهبود تشکيلات و سازماندهی

          2.2. تخصصی نمودن و توسعه کيفی نيروی انسانی

          2.3. استفاده از مدرسين حرفه ای ، مجرب و متعهد

          2.4. استفاده از فناوری های نوين

          2.5. به کار گيری مطالعات وپژوهش هاي كاربردي جهت استفاده  از استانداردها ، ابزارها ومتدلوژي هاي جديد آموزش وفرهنگ سازی

       2.6. رسيدن به اهداف برنامه و بودجه

        2.7. وفادارسازی مشتری